1945 in ha yishuv

2,043 media by topicpage 1 of 21
20 שנה למעברות - הצגת שיר השירים-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384ec

20 שנה למעברות - הצגת שיר השירים-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384e...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה למעברות - הצגת שיר השירים

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513830a

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513830b

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: התמונה צולמה במהלך העלאת ההצגה "שיר השירים", בקיבוץ מעברות (1945), לכבוד יום ההולדת ה-20 של הקיבוץ שהוקם ב-1925. שמה של האישה בתמונה הוא מרים טחנאי. ההצגה שהועלתה הייתה פרי יצירתם ודמיונם של חברי הקיבוץ... More

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513830c

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513830d

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513830e

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513830f

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513832f

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513835a

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513835b

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513835c

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: התמונה צולמה במהלך הצגה לכבוד 20 שנה לקיבוץ מעברות, נושא ההצגה היה "שיר השירים". ההצגה הייתה הופעה חברתית, תרבותית, קהילתית שכל הקיבוץ היה מעורב בה. המחזה שהועלה היה פרי יצירתם ודמיונם של חברי הקיבוץ, כ... More

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513835d

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513835e

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513835f

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513837f

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-0907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9.071706851382E+015

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9.07170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9.071706851382E+016

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9.07170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9.071706851382E+017

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9.07170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-90717068513820

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138200

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138307

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138308

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138309

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138310

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138330

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: התמונה צולמה במהלך הצגה לכבוד 20 שנה לקיבוץ מעברות, נושא ההצגה היה "שיר השירים". ההצגה הייתה הופעה חברתית, תרבותית, קהילתית שכל הקיבוץ היה מעורבה בה. המחזה שהועלה היה פרי יצירתם של חברי הקיבוץ, כולם היו... More

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138331

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138332

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138333

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138334

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138335

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138336

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138337

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138338

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138357

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138358

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138359

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138360

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138380

20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 20 שנה לקיבוץ מעברות - הצגת "שיר השירים"

25 שנה לדגניה ב - בית הילדים-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138474

25 שנה לדגניה ב - בית הילדים-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138474

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - בית הילדים

25 שנה לדגניה ב - בית התינוקות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138475

25 שנה לדגניה ב - בית התינוקות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138475

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - בית התינוקות

25 שנה לדגניה ב - בית ספר-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138472

25 שנה לדגניה ב - בית ספר-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138472

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - בית ספר

25 שנה לדגניה ב - בננות-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513846f

25 שנה לדגניה ב - בננות-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513846f

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - בננות

25 שנה לדגניה ב - בננות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138470

25 שנה לדגניה ב - בננות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138470

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - בננות

25 שנה לדגניה ב - בננות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138471

25 שנה לדגניה ב - בננות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138471

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - בננות

25 שנה לדגניה ב - בננות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138476

25 שנה לדגניה ב - בננות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138476

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - בננות

25 שנה לדגניה ב - החבר הכט-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138473

25 שנה לדגניה ב - החבר הכט-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138473

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - החבר הכט

25 שנה לדגניה ב - החבר פייגין במטע הבננות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138477

25 שנה לדגניה ב - החבר פייגין במטע הבננות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - החבר פייגין במטע הבננות

25 שנה לדגניה ב - החברה בלה רייטר, טווה בפלך-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138425

25 שנה לדגניה ב - החברה בלה רייטר, טווה בפלך-ZKlugerPhotos-00132q0-907...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - החברה בלה רייטר, טווה בפלך

25 שנה לדגניה ב - החברה בלה רייטר-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138424

25 שנה לדגניה ב - החברה בלה רייטר-ZKlugerPhotos-00132q0-90717068513842...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - החברה בלה רייטר

25 שנה לדגניה ב - הצעיר גילעדי, יליד המקום-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138478

25 שנה לדגניה ב - הצעיר גילעדי, יליד המקום-ZKlugerPhotos-00132q0-90717...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - הצעיר גילעדי, יליד המקום

25 שנה לדגניה ב - מטע התמרים-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138423

25 שנה לדגניה ב - מטע התמרים-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138423

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - מטע התמרים

25 שנה לדגניה ב - תלמידי בית הספר-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138426

25 שנה לדגניה ב - תלמידי בית הספר-ZKlugerPhotos-00132q0-90717068513842...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב - תלמידי בית הספר

25 שנה לדגניה ב, אולם הקריאה-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c7

25 שנה לדגניה ב, אולם הקריאה-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c7

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, אולם הקריאה

25 שנה לדגניה ב, בית תרבות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138421

25 שנה לדגניה ב, בית תרבות-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138421

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, בית תרבות

25 שנה לדגניה ב, בן ארצי ליד הפנקס-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138420

25 שנה לדגניה ב, בן ארצי ליד הפנקס-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706851384...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, בן ארצי ליד הפנקס

25 שנה לדגניה ב, הארכיטקט ריפרט ("פטריה)-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138422

25 שנה לדגניה ב, הארכיטקט ריפרט ("פטריה)-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, הארכיטקט ריפרט ("פטריה)

25 שנה לדגניה ב, החבר בן ארצי עם פנקס הזכרונות-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c6

25 שנה לדגניה ב, החבר בן ארצי עם פנקס הזכרונות-ZKlugerPhotos-00132q0-0...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, החבר בן ארצי עם פנקס הזכרונות משה בן ארצי (בתמונה) יליד נייסביץ, רוסיה, עלה לארץ בגיל 17 יחד עם חברי נעורים. הוא הצטר... More

25 שנה לדגניה ב, החבר הרלינג מקנדה במטע הבננות-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844b

25 שנה לדגניה ב, החבר הרלינג מקנדה במטע הבננות-ZKlugerPhotos-00132q0-0...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, החבר הרלינג מקנדה במטע הבננות

25 שנה לדגניה ב, החבר פייגין במטע התמרים-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138400

25 שנה לדגניה ב, החבר פייגין במטע התמרים-ZKlugerPhotos-00132q0-9071706...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, החבר פייגין במטע התמרים

25 שנה לדגניה ב, החברבן ארצי-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844a

25 שנה לדגניה ב, החברבן ארצי-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844a

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, החברבן ארצי

25 שנה לדגניה ב, החברבן ארצי-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138449

25 שנה לדגניה ב, החברבן ארצי-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138449

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, החבר בן ארצי משה בן ארצי (בתמונה) יליד נייסביץ, רוסיה, עלה לארץ בגיל 17 יחד עם חברי נעורים. בתחילה הגיעה החבורה לבאר ... More

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844c

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844c

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844d

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844d

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844e

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844e

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844f

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513844f

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-9.071706851384E+020

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-9.071706851384E+02...

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138450

25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138450

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, חגיגות היובל

25 שנה לדגניה ב, טרקטוריסט-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849e

25 שנה לדגניה ב, טרקטוריסט-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849e

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, טרקטוריסט

25 שנה לדגניה ב, כתה בבית הספר-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c1

25 שנה לדגניה ב, כתה בבית הספר-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c1

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, כתה בבית הספר

25 שנה לדגניה ב, מטע הבננות-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849f

25 שנה לדגניה ב, מטע הבננות-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849f

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, מטע הבננות

25 שנה לדגניה ב, מטע הבננות-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384a0

25 שנה לדגניה ב, מטע הבננות-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384a0

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, מטע הבננות

25 שנה לדגניה ב, מטע הבננות-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384ea

25 שנה לדגניה ב, מטע הבננות-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384ea

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, מטע הבננות החקלאות מלווה את דגניה ב' מראשיתה, בתמונה זו ניתן לראות את מטע הבננות של הקיבוץ. בשנת 1921 ניטע בדגניה מטע... More

25 שנה לדגניה ב, משפחה-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849d

25 שנה לדגניה ב, משפחה-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849d

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, משפחה

25 שנה לדגניה ב, עדר הפרות-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513841f

25 שנה לדגניה ב, עדר הפרות-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513841f

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב, עדר הפרות

25 שנה לדגניה ב,-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c8

25 שנה לדגניה ב,-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c8

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב,

25 שנה לדגניה ב,-ZKlugerPhotos-00132q0-9.071706851384E+019

25 שנה לדגניה ב,-ZKlugerPhotos-00132q0-9.071706851384E+019

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב,

25 שנה לדגניה ב,-ZKlugerPhotos-00132q0-9.071706851384E+021

25 שנה לדגניה ב,-ZKlugerPhotos-00132q0-9.071706851384E+021

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב,

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383d8

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383d8

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383f7

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383f7

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383f8

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383f8

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383f9

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383f9

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383fa

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383fa

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383fb

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383fb

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383fc

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383fc

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383fd

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383fd

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383fe

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383fe

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383ff

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851383ff

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849a

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849a

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849b

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849b

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849c

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-090717068513849c

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384bf

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384bf

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c0

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c0

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c2

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c2

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c3

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c3

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c4

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c4

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c5

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384c5

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384eb

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-09071706851384eb

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138427

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138427

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138428

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138428

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138447

25 שנה לדגניה ב-ZKlugerPhotos-00132q0-907170685138447

עברית: אוסף צילומים של הצלם זולטן קלוגר טווח מספרי התשלילים 25603 - 25798: 25 שנה לדגניה ב

Previous

of 21

Next