Thomas Jefferson to Thomas Mann Randolph, Jr., February 29, 1796