Thomas Jefferson to John Pendleton, March 20, 1796

Thomas Jefferson to John Pendleton, March 20, 1796